Правни оквир

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , у члану 134. прописано је да је наручилац дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки, те да је службеник за јавне набавке лице које је обучено за обављање послова јавних набавки. Чланом 3. став 1. тачка 8) прописани су послови јавних набавки. Чланом 54. овог закона, прописана је обавеза да у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност већа од 9.000.000 динара, службеник за јавне набавке буде члан комисије.

Правилником о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 77/14 и 83/15), прописан је програм стручног оспособљавања, као и да се за потребе стручног оспособљавања и припреме за полагање стручног испита за службеника користе правни извори из члана 3. став 2. овог правилника. Такође, уређен је начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, а статус кандидата за полагање испита стиче лице за које је наручилац поднео пријаву за полагање испита, лице за које је друго правно лице поднело пријаву за полагање испита или друго заинтересовано лице које поднесе пријаву за полагање испита.

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) – примењује се супсидијарно у поступку заштите права у поступцима јавних набавки.

Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и 44/99 – др. пропис) – уговор о јавној набавци је један од уговора у привреди (купопродаја, закуп, уговор о делу итд.).

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013