Стицање сертификата

Услов за стицање сертификата за службеника за јавне набавке је положен испит.

Испит се полаже писмено, односно тестирањем. Тест има укупно 45 испитних питања, и то по једно питање из сваке области програма стручног оспособљавања за службеника и додатних 15 практичних питања. Програм стручног оспособљавања садржи укупно 30 области, које су наведене у члану 3. Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке.

За време полагања испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација које садрже тумачење односно образложење појединих чланова тих прописа.

Тачан одговор на питање из испитне области вреднује се са једним бодом, а тачан одговор на практично питање вреднује се са два бода. За делимично дат одговор кандидат не добија бодове. На испитна питања одговара се заокруживањем једног од понуђених одговора или уписивањем одговора текстуално или бројком.

Укупно могући добијени број бодова на тесту износи 60. Испит је положио кандидат који је на тесту добио најмање 45 бодова.

Сматра се да испит није положио кандидат који је одустао од започетог тестирања, као и кандидат који је на испиту добио мање од 45 бодова.

Обавештење о успеху на испиту доставља се кандидатима у року од 15 дана од дана полагања испита.

Кандидат који је полагао испит може извршити увид у свој тест, тако што захтев за увид у тест доставља Управи за јавне набавке. Управа за јавне набавке ће омогућити кандидату увид у тест у року од три дана од дана пријема захтева.

Кандидат има право приговора на резултате испита у року од седам дана од дана пријема обавештења, који може поднети испитној комисији преко Управе за јавне набавке.

Сертификат службеника за јавне набавке Управа за јавне набавке уручује у року од 90 дана од дана полагања испита.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013