понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Објављен Правилник о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Објављен Правилник о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

14.06.2019.

Обавештавамо вас да је дана 11.06.2019. године у „Службеном гласнику РС“ број 41/2019 објављен Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Истим је извршена допуна члан 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) који се односи на упутство понуђачима како да сачине понуду, у смислу да наведено упутство садржи и обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Овим путем указујемо да од дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018), сагласно одредбама овог закона, понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат.

Истовремено вас обавештавамо да су на интернет страници Управе за јавне набавке објављени модели конкурсних документација који су ажурирани у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018) које се односе на употребу печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи, као и Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 41/2019).