недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Усклађивање плана јавних набавки са одредбама новог Закона о јавним набавкама

Усклађивање плана јавних набавки са одредбама новог Закона о јавним набавкама

02.07.2020.

Чланом 239. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: нови Закон) прописано је да ће се поступци јавних набавки који су започети пре дана почетка примене овог закона окончати по прописима по којима су започети.

Ставом 2. истог члана је прописано да су наручиоци дужни да даном почетка примене овог закона план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона.

Имајући у виду наведено, обавештавамо да планови јавних набавки, које наручиоци припремају и објављују у складу са одредбама новог Закона, могу да садрже само јавне набавке за које поступци јавних набавки нису покренути до 1. јула 2020. године, односно до почетка примене Закона.

За поступке јавних набавки, који су били предвиђени Планом јавних набавки који је објављен на Порталу јавних набавки, чији је рад усклађен са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 141/15 и 68/15, у даљем тексту: стари Закон), сва документација се објављује на том Порталу јавних набавки, а не на новом Порталу јавних набавки.

Уколико се поступак јавне набавке, који је покренут у складу са одредбама старог Закона, оконча обуставом поступка након 1. јула 2020. године, наручилац може да измени план јавних набавки, у складу са чланом 88. новог Закона, ако и даље има потребу за предметном јавном набавком.

Уједно обавештавамо да наручиоци планове јавних набавки у складу са одредбама новог Закона, могу да припреме и објаве на новом Порталу јавних набавки од дана почетка примене Закона, односно од 1. јула 2020. године, а најкасније пре покретања поступка јавне набавке у складу са одредбама Закона.