недеља, 07.08.2022.

ТРЕНИНГ СЕМИНАРИ ЗА ПОНУЂАЧЕ

19.06.2012.

На тренинг семинару понуђачи се обучавају како да што лакше и брже дођу до информација о покренутим поступцима јавних набавки преко Портала јавних набавки. Понуђачи, даље, стичу знања како да избегну грешке приликом припремања и подношења понуда. Такође, понуђачи се обучавају и како да ефикасно прате поступке у којима наручилац преговара са тачно одређеним понуђачем и како да, у случајевима када уоче нерегуларности, што боље заштите своја права пред надлежним институцијама.Програм обуке обухвата следеће тематске целине:

Увод у јавне набавке
– број и вредност уговора о јавним набавкама који је јавни сектор у 2011. години закључио за набавке добара, услуга и радова
– ко су наручиоци у Републици Србији и њихово учешће у структури вредности јавних набавки
– институције у систему јавних набавки Републике Србије
– преглед законског оквира (ЗЈН, други закони од значаја, подзаконски акти из области јавних набавки)
– начела јавних набавки у Републици Србији и начела јавних набавки у ЕУ

Портал јавних набавки
– како се претражују огласи о јавним набавкама
– како да понуђачи пронађу информације о набавкама за које су заинтересовани
– како се преузма конкурсна документација уколико је иста објављена
– како се прате одлуке и ставови Републичке комисије за заштиту права
– како дођи до података о закљученим уговорима кроз извештаје које објављује Управа за јавне набавке

Поступци јавних набавки
– разлике између поступака јавних набавки
– специфичности преговарачког поступка без објављивања јавног позива – најчешћи случајеви примене у пракси (преговарање са тачно одређеним понуђачем, хитне набавке, додатне набавке)
– како понуђачи могу да прате и оспоре „обавештење о избору најповољније понуде“ у ситуацији када наручилац преговара са тачно одређеним понуђачем
– која права понуђачи имају на отварању понуда (нпр. право увида у податке из других понуда који се уносе у записник о отварању понуда; право на примедбе), а која права имају након добијања одлуке којом се окончава поступак јавне набавке (право на увид у податке о спроведеном поступку)

Припремање и подношење понуде
– која правила важе за подношење понуде (на који начин може да се поднесе понуда, последице неблаговремене понуде, могућности за измене, допуне и опозив понуде)
– како да понуђачи благовремено траже разјашњење конкурсне документације од наручиоца и додатне информације које су им потребне за припрему исправне и одговарајуће понуде
– како се рачунају рокови
– обавезни услови за учешће и њихово доказивање
– важење понуде
– приказ типичних грешака приликом подношења понуда

Одлуке којим се окончава поступак јавне набавке
– које податке мора да садржи одлука о избору најповољније понуде (ако је нека понуда одбијена зашто је одбијена, како је спроведено бодовање, која је понуда изабрана)
– које податке мора да садржи одлука о обустави поступка, а које одлука о признавању квалификације
– примена преференцијала
– практични примери

Заштита права понуђача
– шта мора да садржи захтев за заштиту права, како се подноси и у којим роковима
– како да понуђачи остваре заштиту својих права пред наручиоцем, а како пред Републичком комисијом
– примери из праксе – неблаговремени, непотпуни захтеви, грешке приликом изјашњавања за наставак поступка пред Републичком комисијом
– када и како понуђачи могу да остваре накнаду трошкова заштите права
– вођење управног спора

Уговор о јавној набавци
– да ли се и под којим условима може мењати цена након закључења уговора
– реализација средстава обезбеђења у случају неизвршења уговорних обавеза
– извршење уговора
– раскид уговора
– негативне референце
– практични примери и задаци

Предавачи су стручњаци из Управе за јавне набавке, као и професионалци са вишегодишњем практичним искуством у области јавних набавки.

Предвиђено је да обука траје два дана. Први од три планирана тренинг семинара организован је у Београду 18. и 19. јуна, док се следећа два организују у сарадњи са регионалним привредним коморама Суботице и Краљева: 25-26. јуна у Суботици и 9-10. јула 2012. године у Краљеву.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

фото 1

Фотографија 1

foto 2

Фотографија 2

Фотографија 3

Фотографија 3

 

Обука за понуђаче

Регионална привредна комора Суботица

 

diploma

видео

Видео извештај