POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE NARUČILACA

U vezi sa članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012) Uprava za javne nabavke objavljuje poziv ѕa prijavljivanje naručilaca:

Poziv za prijavljivanje naručilaca

radi utvrđivanja spiska naručilaca

u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga

Saglasno članu 117. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012; u daljem tekstu: ZJN), naručilac u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, je:

1) naručilac iz člana 2. ZJN koji obavlja delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, kada sprovodi nabavku za potrebe obavljanja tih delatnosti;

2) lice koje obavlja delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, na osnovu isključivih ili posebnih prava, kada sprovodi nabavku za potrebe obavljanja tih delatnosti.

Delatnosti iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, propisane su čl. 118 – 121. ZJN.

Članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), propisano je da Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za vodoprivredu, energetiku i saobraćaj i Uprave za javne nabavke, utvrđuje spisak naručilaca koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Portalu javnih nabavki. Shodno članu 117. stav 3. i lica koja nisu na spisku iz stava 2. ovog člana, koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana dužna su da primenjuju ZJN.

U cilju utvrđivanja ovog spiska Uprava za javne nabavke poziva sve naručioce koji ispunjavaju uslove iz člana 117. stav 1. ZJN, a koji obavljaju delatnosti propisane čl. 118-121. ZJN, da Upravi za javne nabavke elektronskim putem, na e-mail adresu posebansektor@ujn.gov.rs dostave sledeće podatke:

  1. Puno i skraćeno ime naručioca
  2. Matični broj i PIB
  3. Sedište naručioca
  4. Delatnost/i koju obavlja (vodoprivreda, energetika, saobraćaj i/ili poštanske usluge)
  5. Informaciju da li pored delatnosti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, obavlja druge delatnosti
  6. Ime osobe za kontakt, e-mail adresa i kontakt telefon

Molimo da prijave dostavite najkasnije do 07.05.2014. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona broj 011/ 2888-714

Kontakt osobe: Miloš Jović i Uroš Ušćumlić

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013