Poziv za prijavljivanje naručilaca

Poziv za prijavljivanje naručilaca

Poziv za prijavljivanje naručilaca radi utvrđivanja spiska naručilaca koji ispunjavaju uslove za izuzimanje od primene Zakona o javnim nabavkama (isključiva prava, nabavke radi dalje prodaje)

Republika Srbija
Uprava za javne nabavke

U vezi sa članom 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012) Uprava za javne nabavke objavljuje:

Poziv za prijavljivanje naručilaca
radi utvrđivanja spiska naručilaca
koji ispunjavaju uslove

za izuzimanje od primene Zakona o javnim nabavkama
(isključiva prava, nabavke radi dalje prodaje)

Članom 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakona), koji je stupio na snagu 06. januara 2013. godine a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, propisano je da Vlada utvrđuje spisak naručilaca iz stava 1. tačka 1) ovog člana i spisak naručilaca koji primenjuju izuzetak iz stava 1. tačka 6) i 7) ovog člana koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Portalu javnih nabavki.

U cilju blagovremenog utvrđivanja ovog spiska Uprava za javne nabavke poziva naručioce da se prijave Upravi za javne nabavke sa odgovarajućom dokumentacijom.

Spisak naručilaca iz člana 7. stav 1. tačka 1) Zakona

Članom 7. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke od lica ili organizacija koje se u smislu ovog zakona smatraju naručiocem i koje su nosioci isključivog prava na obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

U vezi sa članom 7. stav 1. tačka 1) Zakona potrebno je dostaviti:

1) podatke o naručiocu (naziv, adresa; osnov iz člana 2. ili člana 117. Zakona po kojem ispunjava uslove za status naručioca; šifra delatnosti, matični broj, PIB; lice za kontakt, broj telefona i e-mail adresa);

2) podatke o delatnosti za koju naručilac ima isključivo pravo i odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 24) Zakona;

Napomena: Isključivo pravo shodno članu 3. tačka 24) Zakona je pravo na osnovu kojeg određeno lice jedino može obavljati određenu delatnost na određenom geografskom području, a koje je dodeljeno ili proizilazi iz zakona, posebnog propisa ili pojedinačnog akta, odnosno ugovora ili sporazuma, koji je donela, odnosno zaključila Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.

3) primer ugovora koji se zaključuje na osnovu tog ovlašćenja.

Spisak naručilaca koji primenjuju izuzetak iz člana 7. stav 1. tač. 6) i 7) Zakona

Članom 7. stav 1. tačka 6) Zakona propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke dobara i usluga koje naručilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pružanja usluga ili izvođenja radova na tržištu, pod uslovom da naručilac nema isključiva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pružanja usluga ili izvođenja radova za koje će ta dobra i usluge koristiti.

U vezi sa članom 7. stav 1. tačka 6) Zakona potrebno je dostaviti:

1) podatke o naručiocu (naziv, adresa; osnov iz člana 2. ili člana 117. Zakona po kojem ispunjava uslove za status naručioca; šifra delatnosti, matični broj, PIB; lice za kontakt, broj telefona i e-mail adresa) koji primenjuje izuzetak;

2) podatke o predmetu nabavke (dobara, usluga) na koje se odnosi izuzetak i koje naručilac pruža na tržištu u uslovima tržišne konkurencije uz obrazloženje (odgovarajuća dokumentacija) ispunjenosti uslova koji su propisani članom 7. stav 1. tačka 6) Zakona.

Članom 7. stav 1. tačka 7) Zakona propisano je da odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na nabavke dobara i usluga u vezi sa sigurnosnim bojama za izradu novčanica, identifikacionih dokumenata i akciznih markica, nabavke zaštićenih papira za izradu novčanica i identifikacionih dokumenata, OVD elemenata zaštite za izradu novčanica, identifikacionih dokumenata i čipova za izradu identifikacionih dokumenata i nabavke usluga transporta novca, kao i obezbeđenja transporta novca, pošiljki gotovog novca i efektivnog stranog novca.

U vezi sa članom 7. stav 1. tačka 7) Zakona potrebno je dostaviti:

1) podatke o naručiocu (naziv, adresa; osnov iz člana 2. ili člana 117. Zakona po kojem ispunjava uslove za status naručioca; šifra delatnosti, matični broj, PIB; lice za kontakt, broj telefona i e-mail adresa) koji primenjuje izuzetak;

2) podatke o predmetu nabavke (dobara, usluga) na koje se odnosi izuzetak uz obrazloženje (odgovarajuća dokumentacija) ispunjenosti uslova koji su propisani članom 7. stav 1. tačka 7) Zakona.

Adresa na koju se podnose prijave: Uprava za javne nabavke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom “Utvrđivanje spiska naručilaca iz člana 7. Zakona o javnim nabavkama“.

S obzirom da se Zakon primenjuje od 01. aprila 2013. godine molimo da do 10.03.2013. godine dostavite podatke kako bi se blagovremeno pripremili navedeni spiskovi.

Kontakt telefon: 011/2888-712

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013