Подзаконски акти

Подзаконски акти

Дана 29.03.2013. године, у “Службеном гласнику РС“ бр. 29/13, објављени су нови подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, и који су ступили на снагу 01.04.2013. године:

nadzornik

Правилник о грађанском надзорнику

pravilnik o formi s sadrzini plana

Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки

Pravilnik o obaveznim elementima

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Pravilnik o formi i sadryini

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Pravilnik o sadryini iyvestaja

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013