понедељак, 15.08.2022.

Подзаконски акти

01.04.2013.

nadzornik

Правилник о грађанском надзорнику

pravilnik o formi s sadrzini plana

Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки

Pravilnik o obaveznim elementima

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Pravilnik o formi i sadryini

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Pravilnik o sadryini iyvestaja

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама