Otvoreno Poglavlje 5

Otvoreno Poglavlje 5

Poglavlje 5 o javnim nabavkama otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije EU koja je održana 13. decembra 2016, u Briselu.

Otvaranje poglavlja zasnovano je na oceni da je regulativa u oblasti javnih nabavki u Srbiji u velikoj meri usklađena sa pravnim tekovinama EU, kao i da je Srbija učinila značajan napredak u javnim nabavkama i reformama u ovoj oblasti.

Na konferenciji su usvojena i privremena merila za zatvaranje poglavlja 5, odnosno ciljevi koje je potrebno da Srbija ispuni kako bi se, u oblasti javnih nabavki, ostvarili politika i instrumenti poput onih u zemljama EU.

Istaknuto je da je potrebno da se izvrši puno usklađivanje regulative o javnim nabavkama i koncesijama i javno-privatnom partnerstvu sa važećim direktivama. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti primeni regulative u praksi i to na svim nivoima vlasti, kako na centralnom, tako i na lokalnom.

Da bi se ostvarila puna primena u praksi nužno je jačanje administrativnih kapaciteta tela za javne nabavke, a posebno Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i naručilaca na svim nivoima.

Takođe je neophodno uspostaviti efikasne mehanizame za praćenje i kontrolu postupaka javnih nabavki i zaštite prava. Uporedo sa jačanjem mehanizama za suzbijanje korupcije, potrebno je uspostaviti široku primenu „vrednosti za novac“.

Spisak merila biće objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke čim bude dostavljen u odgovarajućem obliku od strane EU.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013