недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

13.03.2014.

Форма и садржина плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ближе су уређене Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/13).

Наведеним Правилником предвиђено је да се план набавки и извештај о извршењу плана набавки достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронској форми, коришћењем апликативног софтвера који је израђен од стране Управе за јавне набавке.

Имајући у виду чињеницу да је апликативни софтвер почео да се примењује почев од планирања набавки за 2014. годину, односно да су планове набавки за 2013. годину наручиоци израђивали у слободној форми, ни извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручиоци неће достављати путем апликативног софтвера, већ у складу са доле наведеним упутством.

УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

  • Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручиоци могу доставити у складу са формом коју су користили приликом сачињавања годишњег плана набавки за 2013. годину (word, excel…)
  • Основни елементи које извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину мора да садржи су:
    • Укупан износ планираних и извршених јавних набавки (укупна вредност закључених уговора), посебно за добра, услуге и радове
    • Навођење података о значајнијим одступањима од онога што је планирано, са образложењем насталих измена
  • Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији електронским путем, на јединствену адресу: plan@ujn.gov.rs у Законом предвиђеном року, односно најкасније до 31. марта 2014. године.
  • У меилу који шаље на наведену адресу, наручилац треба посебно да наведе свој пун назив и матични број, као и напомену да шаље извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину.