уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обука за представнике наручилаца и понуђача 5 Из „Извештаја Европске комисије“, Брисел, 05.11.2008

Из „Извештаја Европске комисије“, Брисел, 05.11.2008

04.11.2008.

(јавне набавке, стр. 36)

Србија је начинила известан напредак у области јавних набавки током 2008. године. Транспарентност јавних набавки је повећана успостављењам веб портала који доноси смањење трошкова, јачање конкуренције и бољу контролу, бољу комуникацију између наручилаца и понуђача, поузданије прикупљање података, подизање видљивости и стварање повољнијег окружења за спровођење јавних набавки.
Међутим, раскорак између постојећих законских решења и оних које је потребно увести је веома велики.
Институције јавних набавки, Управа за јавне набавке и Комисија за заштиту права, располажу недовољним материјалним и људским ресурсима. Њихова независност у раду није унапређена. Даље активности у правцу тренинга и развоја система јавних набавки су неопходне. Ништа није урађено на развоју и примени „Полазних основа стратегије за развој система јавних набавки у Србији“ која је припремљена 2006. године.
Функционисање недискриминаторног и ефикасног система јавних набавки угрожено је непостојањем интерне ревизије, нефункционисањем Врховне ревизорске институције, као и постојањем корупције.
Правци активности у предстојећем периоду треба да буду: измене Закона о јавним набавкама, примена стратегије јавних набавки и јачање административних капацитета неопходних за примену Процеса стабилизације и придруживања .“

Активности које је Европска комисија навела у свом извештају као неопходне да Србија предузме у предстојећем периоду како би унапредила систем јавних набавки:

  1. измене Закона о јавним набавкама,
  2. примена Стратегије за унапређење система јавних набавки,
  3. подршка јачању људских и материјалних капацитета институција јавних набавки: Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту права и подршка самосталности у њиховом раду,
  4. развој и унапређивање тренинга службеника који спроводе јавне набавке код наручилаца и
  5. јачања капацитета контролних институција: Државне ревизорске институције и јединица интерне ревизије.