ELEKTRONSKE NABAVKE U SRBIJI – IZAZOVI I PREDNOSTI

ELEKTRONSKE NABAVKE U SRBIJI – IZAZOVI I PREDNOSTI

Uprava za javne nabavke je, u okviru Tvining projekta EU i uz podršku Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, učestvovala u organizaciji konferencije na kojoj je predstavljen dokument: „Polazne osnove za strategiju Elektronskih nabavki u Srbiji“. Konferencija je održana 12. jula 2012. godine u Beogradu.

Na konferenciji su razmotreni dosadašnji dometi u razvoju E-nabavki kao i predstojeći koraci. Konstatovano je da je Portal javnih nabavki pri Upravi za javne nabavke za kratko vreme postao mesto na kome se efikasno objavljuju sve vrste oglasa i koji omogućava laku pretragu, i da kao takav predstavlja kvalitetnu osnovu za dalji razvoj e-tendera.

Takođe je zaključeno da je u procesu razvoja E-nabavki važno primeniti fazni pristup pri čemu pažnju treba najpre usmeriti na kadrovske kapacitete i organizaciju, pa se tek potom baviti pitanjem tehnologije koja je danas u ovoj oblasti na zavidno visokom nivou. Istaknuto je da tempo daljeg razvoja elektronskih nabavki u Srbiji neće primarno zavisiti od tehnoloških mogućnosti koje su danas veoma razvijene, već prevashodno od ljudskih i organizacionih kapaciteta da se savremene tehnološke mogućnosti primene.

U tom smislu, ključno je jačanje ljudskih kapaciteta i profesionalizma na svim nivoima, od operativnog do najvišeg upravljačkog. Važna pretpostavka za uspešno uvođenje e-nabavki je uvođenje standarda i upravljačkih politika, kao i jačanje nezavisne interne i eksterne kontrole. Uspešna implementacija E-nabavki zahteva i jasno uspostavljenu podelu između funkcija sprovođenja i kontrole uz jasno definisanje odgovornosti. Takođe, neophodno je obezbediti puno učešće privatnog sektora u sistemu E-nabavki jer nemogućnost učešća ponuđača dovodi do slabljenja konkurencije.

Na kraju konferencije, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj su izrazile spremnost da pruže pomoć Upravi za javne nabavke u razradi Strategije za razvoj E- nabavki, kao i u pripremi novog Zakona o javnim nabavkama.

PREZENTACIJE

MEDIJI

FOTO GALERIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013