Смернице, приручници и друге публикације

  • Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки
    Преузмите овде
  • Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива
    Преузмите овде

 

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013