Инструкција за уплату таксе

Канцеларија за јавне набавке у складу са чланом 179. став 1. тачка 5) Закона јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) даје мишљења о примени одредаба овог закона и других прописа у области јавних набавки.

Услов за давање мишљења је уплата републичке административне таксе.

Инструкција за уплату таксе, у складу са  Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр. и 50/2018 – усклађени дин. изн.., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн, 86/2019, 90/2019 – испр., 98/20-усклађени дин. износ и 144/20, 62/2021-усклађени дин.изн):

– жиро рачун број : 840-742221843-57

– шифра плаћања: 153

– модел: 57

– позив на број: 50-016

– сврха дознаке: републичка административна такса за захтев за давање мишљења о примени одредаба Закона о јавним набавкама

– прималац: Буџет Републике Србије

– износ таксе за правна лица: 13.470,00 динара

– износ таксе за физичка лица: 1.660,00 динара.

Обвезник је дужан да захтеву за давање мишљења приложи одговарајући доказ да је извршио уплату таксе.5

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013