Активности

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу посланика, Толстојева 2, у...

Опширније...

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције организовали Министарство правде САД, Канцеларија...

Опширније...

Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, у сaрaдњи сa Стaлнoм кoнфeрeнциjoм грaдoвa и oпштинa (СКГO), oргaнизoвaлa прeдстaвљaњe сaврeмeнoг кoнцeптa oргaнизoвaњa jaвних нaбaвки нa нивoу грaдoвa, 23. oктoбрa 2015. гoдинe. Циљ скупa...

Опширније...

Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на Семинару на тему борбе против корупције који је одржан 05-07.11.2014. године на Копаонику. Семинар је одржан у сарадњи са Правосудном Академијом. Агенда...

Опширније...
Старији чланци »
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013