недеља, 07.08.2022.

Тестирање

Одредбе ког закона се сходно примењују на питања поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама? :

 Закона о облигационим односима

 Закона о управним споровима

 Закона о општем управном поступку

 Закона о буџету

Предмет јавне набавке су здравствене услуге процењене вредности 5.200.000 динара. Наручилац дату набавку може да спроведе у поступку јавне набавке мале вредности.:

 Тачно

 Нетачно

Понуђач који је израдио пројекат на основу спроведеног поступка јавне набавке услуге израде пројекта, може да буде понуђач у јавној набавци радова која се спроводи по том пројекту (пројекат је саставни део конкурсне документације јавне набавке радова). :

 Тачно

 Нетачно

Наручилац треба да купи одређену непокретност у близини свог пословног простора вредности 1.900.000 динара. Наручилац::

 спроводи преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама

 неће спроводити поступак јавне набавке

 спроводи поступак јавне набавке мале вредности

У случају набавке која није предвиђена годишњим планом набавки и која се због изузетне хитности мора спровести у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, наручилац није у обавези да врши измену плана набавки.:

 Тачно

 Нетачно

Колико најмање исправних и одговарајућих понуда наручилац мора да прибави у другој фази рестриктивног поступка?:

 три

 две

 једну

Наручилац може предвидети попуст на понуђену цену као елемент критеријума.:

 Тачно

 Нетачно

Службеник за јавне набавке::

 увек мора бити члан комисије за јавну набавку

 увек може, а у одређеним случајевима мора бити члан комисије за јавну набавку

 не мора бити члан комисије за јавну набавку

Понуђач може дати понуду или део понуде на страном језику::

 увек када му наручилац то дозволи

 када је конкурсна документација припремљена на страном језику

 када то сам одлучи

У ком / којим од наведених случајева је наручилац дужан да објави јавни позив?:

 Набавка услуге из Анекса IБ процењене вредности 5.500.000 динара.

 Набавка добара у отвореном поступку.

 Набавка радова у другој фази рестриктивног поступка

 Преговарачки поступак на основу члана 24. став 1. тачка 3.

Наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке радова за који је јавни позив објављен у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. Због измене конкурсне документације четири дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда. У наведеном случају наручилац није у обавези да одлуку о продужењу рока објави на Порталу јавних набавки.:

 Тачно

 Нетачно

Када модел уговора није обавезан елемент конкурсне документације?:

 у преговарачком поступку

 у поступку јавне набавке мале вредности

 у другој фази рестриктивног поступка

Банкарску гаранцију за добро извршење посла доставља сваки понуђач уз понуду?:

 Тачно

 Нетачно

Услов у погледу довољног кадровског капацитета учесници заједничке понуде испуњавају::

 тако да сваки од учесника заједничке понуде мора да испуни тај услов

 заједно

Наручилац спроводи поступак јавне набавке јунећег меса. С обзиром да поседује доказ да понуђач, који учествује у том поступку јавне набавке, пре пет година није испунио своју уговорну обавезу по уговору чији је предмет такође било јунеће месо (уговор је закључен након спроведеног поступка јавне набавке), да ли наручилац може да одбије понуду тог понуђача применом негативних референци?:

 може

 не може

Наручилац је дужан да се при одређивању техничких спецификација позива на српски стандард::

 увек

 ако европски стандард не постоји

 ако технички пропис упућује на примену српског стандарда

 никада

Наручилац се за набавку одређеног добра определио за критеријум економски најповољнија понуда. У јавном позиву је одредио елементе критеријума и број пондера за сваки од елемената. Да ли је наручилац у следећем примеру поступио у складу са Законом о јавним набавкама? Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су: 1. квалитет : број пондера 7; 2. понуђена цена : број пондера 75; 3. рок испоруке : број пондера 5; 4. гарантни период : број пондера 6; 5. услови плаћања : број пондера 3; 6. техничке и технолошке предности : број пондера 5 :

 ДА

 НЕ

Рок за подношење понуда је до 22.02.2011. године до 12 часова. Отварање понуда је истог дана у 13 часова. Понуђач је понуду наручиоцу послао поштом препоручено са повратницом дана 21.02.2011. године. Наручилац је понуду примио дана 22.02.2011. године у 12:30 часова. Да ли је та понуда благовремена?:

 ДА

 НЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од::

 30 дана од дана отварања понуда

 60 дана од дана подношења понуде

 30 дана од дана подношења понуде

 60 дана од дана отварања понуда

Отварање понуда у поступку јавне набавке мале вредности::

 је јавно

 не мора да буде јавно

Начин примене методологије доделе пондера (бодовање, оцењивање) наручилац представља::

 само у извештају о стручној оцени понуда

 у извештају о стручној оцени понуда и у образложеном обавештењу

 у извештају о стручној оцени понуда и у одлуци о избору најповољније понуде

Наручилац у првој фази рестриктивног поступка није добио ниједну пријаву. Коју одлуку наручилац у том случају доноси?:

 Одлуку о поновном покретању прве фазе рестриктивног поступка

 Одлуку о покретању преговарачког поступка у складу са чланом 24. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

 Одлуку о обустави поступка

Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке услуге одржавања закључио уговор на годину дана са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија. Након три месеца тај уговор је раскинут јер пружалац услуге није поступао по одредбама уговора. Може ли наручилац у таквом случају да закључи нови уговор са понуђачем који је био други на ранг листи?:

 ДА

 НЕ

Наручилац нема одговарајући стручни кадар за спровођење одређеног поступка јавне набавке. Наручилац за спровођење тог поступка може овластити::

 другог наручиоца

 правно лице које нема статус наручиоца, а има стручан кадар који је потребан за конкретну набавку

Уколико је реч о јавним набавкама у области водопривреде, енергетике, рударства, телекомуникација и саобраћаја, наручилац објављује претходни распис ако је оквирна вредност јавне набавке већа од::

 50.000.000 динара

 100.000.000 динара

 150.000.000 динара

 300.000.000 динара

У трећем тромесечју наручилац није закључио ниједан уговор о јавној набавци, а није ни спроводио поступке јавних набавки. Да ли у том случају, за то тромесечје, наручилац Управи за јавне набавке доставља образац А, Б и В на којима се води евиденција о јавним набавкама? :

 ДА

 НЕ

Да ли је за подношење захтева за заштиту права активно легитимисан и подизвођач?:

 ДА

 НЕ

Критеријум за избор најповољније понуде за набавку добара била је најнижа понуђена цена. Током реализације уговора изабрани понуђач подноси захтев за променом цене. Да ли наручилац може да дозволи промену цене?:

 може уколико постоје објективни разлози који су били одређени у конкурсној документацији

 не може јер је критеријум за избор била најниже понуђена цена

Да ли су ништави уговори о јавној набавци који су закључени супротно одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки?:

 ДА

 НЕ

Наручилац је објавио јавни позив у отвореном поступку са роком од 30 дана за подношење понуда. 18-ог дана од дана објаве јавног позива у „Службеном гласнику РС“ заинтересовано лице је тражило да му наручилац достави конкурсну документацију. Наручилац је то одбио наводећи да је ограничио рок за преузимање конкурсне документације на половину рока за подношење понуда. Да ли је у конкретном примеру наручилац правилно поступио?:

 ДА

 НЕ