уторак, 09.08.2022.

Портал јавних набавки

20.01.2009.

Законом о јавним набавкама, који је ступио на снагу 6. јануара 2009. године, за наручиоце су предвиђене значајне новине у погледу објављивања огласа о јавним набавкама.
Једна од кључних новина је увођење обавезе наручиоца да објављују огласе на Порталу јавних набавки, уместо у једним дневним новинама, као што је то раније био случај.

Према члану 69 ЗЈН, ако је вредност јавне набавке за добра, услуге или радове изнад лимита утврђеног Законом о буџету Републике Србије за набавке мале вредности, огласи се објављују на Порталу јавних набавки. Поред тога, наручиоци могу на Порталу јавних набавки објавити огласе и за набавке мале вредности.

Врсте огласа су: претходни распис, јавни позив, обавештење о избору најповољније понуде у складу са чланом 24. став 2. овог закона, обавештење о закљученом уговору о јавној набавци и обавештење о обустави поступка јавне набавке.

Поред тога, на Порталу јавних набавки ће се објављивати и извештаји о закљученим уговорима о јавним набавкама које ће Управа за јавне набавке припремати на основу достављених тромесечних извештаја наручилаца. Наиме, по члану 94, наручиоци су дужни да, у календарској години, Управи за јавне набавке достављају тромесечне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних набавки и то најкасније до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја.

На Порталу јавних набавки ће се објављивати и одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Сву неопходну помоћ око приступања и коришћења Портала јавних набавки наручиоцима и осталим заинтересованим корисницима Портала пружаће Управа за јавне набавке.

Контакт телефон је: 011/2893-469, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова.