Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу посланика, Толстојева 2, у Београду. Поред тога представљени су и индикатори успешности јавних...
Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције организовали Министарство правде САД, Канцеларија Савета Европе и Мисија ОЕБС-а у Србији...
Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, у сaрaдњи сa Стaлнoм кoнфeрeнциjoм грaдoвa и oпштинa (СКГO), oргaнизoвaлa прeдстaвљaњe сaврeмeнoг кoнцeптa oргaнизoвaњa jaвних нaбaвки нa нивoу грaдoвa, 23. oктoбрa 2015. гoдинe. Циљ скупa je биo дa сe дeфинишу функциje кoje би службe зa...
Унапређење Портала јавних набавки

Унапређење Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке континуирано ради на унапређењу функција Портала јавних набавки како би корисници могли да путем Портала извуку максималну корист. Стављене су у функцију нове опције. Омогућено је објављивање планова и измена планова набавки наручилаца....
Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на Семинару на тему борбе против корупције који је одржан 05-07.11.2014. године на Копаонику. Семинар је одржан у сарадњи са Правосудном Академијом. Агенда (Копаоник 05-07.11.2014) Управа за јавне набавке учествоваће...
Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Управа за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки континуирано раде на унапређивању својих интернет презентација. Уведена је мејлинг (на српском и енглеском језику) листа ради континуираног обавештавања понуђача, наручилаца,...