Усклађени подзаконски акти

Обавештавамо вас да су дана 03.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“, број 83/15, објављени подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, а који су усклађени са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Подзаконски акти ступају на снагу 11.10.2015. године.

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке

Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013