Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Portal javnih nabavki

20. 01. 2009

Zakonom o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 6. januara 2009. godine, za naručioce su predviđene značajne novine u pogledu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama. Jedna od ključnih novina je uvođenje obaveze naručioca da objavljuju oglase na Portalu javnih nabavki, umesto u jednim dnevnim novinama, kao što je to ranije bio slučaj.

Prema članu 69 ZJN, ako je vrednost javne nabavke za dobra, usluge ili radove iznad limita utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti, oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. Pored toga, naručioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase i za nabavke male vrednosti.

Vrste oglasa su: prethodni raspis, javni poziv, obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa članom 24. stav 2. ovog zakona, obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci i obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.

Pored toga, na Portalu javnih nabavki će se objavljivati i izveštaji o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koje će Uprava za javne nabavke pripremati na osnovu dostavljenih tromesečnih izveštaja naručilaca. Naime, po članu 94, naručioci su dužni da, u kalendarskoj godini, Upravi za javne nabavke dostavljaju tromesečne izveštaje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki i to najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja.

Na Portalu javnih nabavki će se objavljivati i odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Svu neophodnu pomoć oko pristupanja i korišćenja Portala javnih nabavki naručiocima i ostalim zainteresovanim korisnicima Portala pružaće Uprava za javne nabavke.

Kontakt telefon je: 011/2893-469