Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

20. 07. 2009

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 50/09) naručioci su u obavezi da kvartalne izveštaje o javnim nabavkama dostavljaju Upravi za javne nabavke na novim obrascima koji su sasavni deo Pravilnika, i to počev od roka za treći kvartal 2009. godine.

Takođe, novim Pravilnikom propisano je da su od trećeg kvartala pa nadalje naručioci u obavezi da, pored izveštaja u papirnoj formi, obavezno dostavljaju i izveštaje u elektronskom obliku koji moraju biti urađeni u elektronskoj aplikaciji izrađenoj od strene Uprave. Elektronski obrasci sa detaljnim uputstvom za njihovo preuzimanje, korišćenje i dostavljanje biće blagovremeno postavljeni na sajt Uprave.