Испит

Стручни испит за службеника за јавне набавке

Стручни испит за службеника за јавне набавке се организује по правилу једном месечно за најмање 15 пријављених кандидата. У току једног месеца може бити одређено више термина за одржавање испита који се попуњавају према редоследу пријава за полагање испита. Термине и место одржавања испита Управа за јавне набавке објављује на својој интернет страници.

Обука није услов за полагање испита, односно кандидат може полагати испит и у случају да није похађао обуку.

Пријава за полагање испита Управи за јавне набавке подноси се на обрасцу пријаве.

Уз пријаву за полагање испита наручилац подноси доказ о плаћеним трошковима полагања испита који износе 1.000,00 динара.

  • Сврха уплате: Накнада трошкова за полагање испита за службеника за јавне набавке
  • Прималац: Управа за јавне набавке
  • Број рачуна: 840-0000030976845-55
  • Позив на број: 97/18412000401410742321

Пријава за полагање испита са доказом о плаћеној накнади за полагање испита се подноси на адресу: Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Управа за јавне набавке решењем одобрава полагање испита. О одобравању полагања испита кандидат се обавештава на адресу наведену у пријави најкасније 15 дана пре дана одржавања испита. Решење о одобравању полагања испита између осталог садржи податак о датуму, времену и месту одржавања испита.

На молбу кандидата, Управа за јавне набавке може одложити полагање испита ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит. Кандидат је дужан да разлоге због којих тражи одлагање испита учини вероватним.

Испит се полаже писмено. Испит траје три школска сата, односно 135 минута, без прекида и пауза. За време испита дозвољено је коришћење прописа (Закона о јавним набавкама и подзаконских аката донетих на основу Закона о јавним набавкама), осим ако су у облику публикација, која садрже тумачења, односно образложење појединих чланова тих прописа.

Тест за сваки испит посебно утврђује испитна комисија. Тест има укупно 45 испитних питања, од којих 30 питања носе по један бод, а 15 питања носе по два бода, што укупно чини 60 бодова. Испитна комисија оцењује успех кандидата, а кандидат који на испиту добије најмање 45 бодова положио је испит. Испитна комисија има три члана, коју чине представници Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Испит је анониман. Кандидати добијају тестове са унапред уписаним шифрама. Осим шифре, тест не садржи друге податке о кандидату.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013