Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Модели докумената

МОДЕЛИ УСКЛАЂЕНИ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)


МОДЕЛИ КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА
Модел конкурсне документације за јавну набавку медицинских средстава - хируршких игала и конаца са закључењем оквирног споразума 

Преузмите овде

Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума

Преузмите овде

Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума

Преузмите овде

Модел конкурсне документације за отворени поступак 

Преузмите овде

Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности

Преузмите овде

Модел конкурсне документације за рестриктивни поступак  
 1. Модел конкурсне документације за прву фазу рестриктивног поступка
   Преузмите овде
 2. Модел конкурсне документације за другу фазу рестриктивног поступка
  Преузмите овде
Модел конкурсне документације за квалификациони поступак
 1. Модел конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка
  Преузмите овде
 2. Модел конкурсне документације за другу фазу квалификационог поступка
  Преузмите овде
Модел конкурсне документације за преговарачки поступак
 1.  Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
   Преузмите овде
 2.  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
   Преузмите овде

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Модел интерног акта

Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОДЕЛИ ДОКУМЕНАТА ПРЕ ИЗМЕНА ИЗ АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ - ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
Модел чек листе за отворени поступак

Преузмите овде

Модел чек листе за рестриктивни поступак 

Преузмите овде

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модел интерног плана

Преузмите овде

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модел интерног акта

Модел интерног акта

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Модел плана набавки
Преузмите овде

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УПУТСТВА
 1. Модел и упутство о начину закључивања оквирних споразума
  Преузмите овде
 2. Упутство за преговарачки поступак
  Преузмите овде

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОДЕЛИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Модел конкурсне документације за отворени поступак

Преузмите овде
Преузмите овде

Модел конкурсне документације за рестриктивни поступак  
 1. Модел конкурсне документације за прву фазу рестриктивног поступка
  Преузмите овде
  Преузмите овде
 2. Модел конкурсне документације за другу фазу рестриктивног поступка
  Преузмите овде
  Преузмите овде
Модел конкурсне документације за квалификациони поступак
 1.  Модел конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка
   Преузмите овде
   Преузмите овде
 2.  Модел конкурсне документације за другу фазу квалификационог поступка
   Преузмите овде
   Преузмите овде
Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности

Преузмите овде
Преузмите овде

Модел конкурсне документације за преговарачки поступак
 1.  Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда      Преузмите овде
 2.  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда       Преузмите овде

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модел изјаве о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну набавку 

Преузмите овде

Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца 

Преузмите овде

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модели стандардних образаца огласа о јавним набавкама

Преузмите овде

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претходни модели - ЗЈН/2008

Преузмите овде