Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Надлежности

Управа за јавне набавке је посебна организација која врши надзор над применом овог закона, доноси подзаконске акте и обавља стручне послове у области јавних набавки, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже мере за унапређење система јавних набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

На рад и организацију Управе за јавне набавке примењују се прописи о државној управи, ако овим законом није другачије одређено.

Управа за јавне набавке обавља следеће послове:

1) врши надзор над применом овог закона;
2) доноси подзаконске акте у области јавних набавки;
3) учествује у припреми прописа у области јавних набавки;
4) даје мишљење о тумачењу и примени одредби овог закона;
5) испитује испуњеност услова за спровођење преговарачког поступка из члана 36. овог закона и конкурентног дијалога;
6) предлаже Влади списак наручилаца, према подацима из извештаја и евиденција о јавним набавкама које поседује;
7) (брисана)
8) именује грађанског надзорника;
9) сачињава моделе оквирних споразума;
10) (брисана)
11) прописује стандардне обрасце огласа о јавним набавкама;
12) (брисана)
13) прописује начин вођења евиденције и сачињавања извештаја о јавним набавкама;
14) сачињава тромесечни и годишњи извештај о јавним набавкама;
15) прописује начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке;
16) управља Порталом јавних набавки;
17) предузима мере ради развоја и унапређења система јавних набавки;
18) подноси захтев за заштиту права;
19) обавештава Државну ревизорску институцију и буџетску инспекцију када утврди неправилности у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја о јавним набавкама;
20) покреће прекршајни поступак када на било који начин сазна да је учињена повреда овог закона која може бити основ прекршајне одговорности;
21) покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци;
22) припрема моделе одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке;
23) прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини;
24) објављује и дистрибуира одговарајућу стручну литературу;
25) прикупља информације о јавним набавкама у другим државама;
26) припрема планове и нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са преговорима о приступању Европској унији, у области јавних набавки;
27) сарађује са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки;
28) сарађује са другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
29) обавља друге послове у складу са законом.

У вршењу надзора Управе за јавне набавке над применом овог закона сви државни органи и организације, службе и органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, наручиоци и понуђачи, односно подносиоци пријава, дужни су да доставе Управи за јавне набавке тражене информације и документе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у року који одреди Управа за јавне набавке.

Управа за јавне набавке подноси посебан годишњи извештај о спроведеном надзору над применом овог закона Влади и одбору Народне скупштине надлежном за финансије, до 30. априла текуће године за претходну годину.